รับสมัครผู้ประกอบการร้านสะดวกซื้อเพื่อจำหน่าย ณ โรงพยาบาลสุรินทร์