ประกาศโรงพยาบาลสุรินทร์
การเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน Emergency Operation Center (EOC)
เพื่อติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง ปี ๒๕๖๒
-----------------------------------------------------------------