ประกาศโรงพยาบาลสุรินทร์
        การเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน Emergency Operation Center (EOC)           เพื่อติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง ในระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2562

       โรงพยาบาลสุรินทร์เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน Emergency Operation Center (EOC) เพื่อติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง ซึ่งมีผลกระทบต่อการจัดบริการสุขภาพประชาชน จากสถานการณ์ภัยแล้งของจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเกิดจากฝนทิ้งช่วง ทำให้การผลิตน้ำประปาในอำเภอเมืองสุรินทร์ไม่เพียงพอต่อการใช้ของประชาชน ส่งผลให้โรงพยาบาลสุรินทร์มีน้ำประปาเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอ เพื่อจัดบริการทางการแพทย์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน โรงพยาบาลสุรินทร์ได้กำหนดมาตรการดังนี้


1. จัดบริการทางการแพทย์ให้มีคุณภาพมาตรฐาน
2. จัดให้มีระบบการสำรองน้ำที่เพียงพอ
3. จัดหาแหล่งน้ำที่มีคุณภาพเพิ่มเติม เช่น ประสานหน่วยงานต่างๆ ในการจัดหาแหล่ง
    น้ำ ดำเนินการขุดเจาะน้ำบาดาล
4. สื่อสารความร่วมมือกับบุคลากร ผู้รับบริการ และประชาชนทั้งภายในและภายนอกโรง
    พยาบาล เพื่อลดการใช้น้ำ
5. จัดทำมาตรการการใช้น้ำอย่างประหยัด
6. จัดทำมาตรการการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลในภาวะภัยแล้ง


1.ด้านการบริหารจัดการน้ำ
   1. ประกาศภาวะฉุกเฉินและจัดตั้งศูนย์ Emergency Operation Center (EOC)
       ภัยแล้งเพื่อประเมินสถานการณ์น้ำประจำวัน
   2. จัดตั้งทีมบริหารจัดการน้ำในการจัดสรรน้ำให้หน่วยงานต่างๆ ตามความจำเป็นและ
       เหมาะสม
   3. มีระบบสำรองน้ำที่เพียงพอ-
   4. จัดหาแหล่งน้ำเพิ่มเติมจากแหล่งอื่นๆเช่น แหล่งน้ำบาดาล ประสานความช่วยเหลือ
       จากหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการสนับสนุนน้ำ
   5. แบ่งกลุ่มของหน่วยงานตามประเภทการใช้น้ำ เช่น น้ำประปา น้ำธรรมชาติ และน้ำ
       บาดาล
   6. แบ่งโซนพื้นที่ในการใช้สอยเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเกิดประโยชน์สูงสุด

2. ด้านการบริการทางการแพทย์ การบริหารจัดการทางการแพทย์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
    ผู้รับบริการได้รับบริการตามมาตรฐาน
       1. ประกาศนโยบายการป้องกันและเฝ้าระวังการติดเชื้อในภาวะภัยแล้ง
       2. การให้บริการเพื่อให้ใช้น้ำลดลง แต่ยังคงคุณภาพและมาตรฐานทางการแพทย์ เช่น การใช้ Alcohol gel 

           ล้างมือแทนการล้างมือด้วยน้ำ
3. ด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์
       1. สื่อสารความเข้าใจกับผู้รับบริการ บุคลากรถึงสถานการณ์ขาดแคลนน้ำของโรงพยาบาลสุรินทร์ โดยผ่านช่อง

           ทางต่างๆเช่น วิทยุ Website เสียงตามสาย และ Social Media อื่นๆ
       2. สื่อสารทำความเข้าใจกับ เจ้าหน้าที่ และผู้รับบริการทราบถึงสถานการณ์ขาดแคลนน้ำ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม

           ใน การประหยัดน้ำไม่ตื่นตระหนกและติดตามข้อมูลข่าวสารจากศูนย์ EOC อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง
4. ประกาศมาตรการการประหยัดน้ำของหน่วยงานบริการและบ้านพัก ลดการใช้น้ำลง 40-50 %

 

                           สถานการณ์วิกฤติภัยแล้งโรงพยาบาลสุรินทร์ วันที่ 9 สิงหาคม 2562
- โรงพยาบาลสุรินทร์มีความต้องการใช้น้ำวันละ ประมาณ 800-1,000 คิว มีระบบน้ำสำรองในโรงพยาบาลประมาณ 1,400 คิว ซึ่งเพียงพอใช้กรณีน้ำประปาไม่ไหล ประมาณ 1.5 วัน
- น้ำสำรองใช้ ในภาพรวมของโรงพยาบาล วันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 09:00 น. มีใช้เฉลี่ย 40%
(~300,000 ลิตร)
- การได้รับน้ำสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ในวันที่ 7 สิงหาคม 62 จำนวน 256,000 ลิตร วันที่ 8 สค. 62 จำนวน 303,000 ลิตร
- ความคืบหน้าการเจาะน้ำบาดาล มีแผนเจาะน้ำบาดาล จำนวน 8 บ่อ สามารถผลิตน้ำได้ 800 คิวต่อวันปัจจุบันติดตั้งเครื่องกรองน้ำสำหรับน้ำบาดาล บ่อ 1 ผลิตน้ำสะอาดได้ 90,000 ลิตรต่อวัน คาดว่าจะเจาะอีก 7 บ่อ แล้วเสร็จในวันที่ 15 ส.ค.62 ซึ่งจะเพียงพอต่อการใช้น้ำใน 1 วัน
- น้ำดื่มได้รับความร่วมมือจากภาคประชาชนในการบริจาคน้ำสะอาดเพื่อใช้ในการบริโภคเพียงพอต่อผู้รับบริการ


-------------------------------------------------------------------------------
สถานการณ์ปัจจุบันได้รายงาน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตบริการสุขภาพที่ 9 ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ และ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งได้กำชับ ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อให้การบริการทางการแพทย์แก่ประชาชนอย่างเต็มที่

 

 

-------------------------------------------------------------------------------

 

ที่มา: https://www.facebook.com/srnhospital/posts/2681486078537493?__tn__=K-R