สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน วิกฤตภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำ โรงพยาบาลสุรินทร์
วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562

 

 

******************************************************************************************

ที่มา : https://www.facebook.com/srnhospital