วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 11:00 น. นพ.ประวีณ ตันฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ได้นำน้ำดื่มบรรจุขวดที่ได้รับจากการบริจาค แจกจ่ายให้กับประชาชน และผู้ป่วยที่มารับบริการ ณ อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย และหอผู้ป่วยต่างๆ เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติมีน้ำดื่มสะอาด ปลอดภัยขณะอยู่ในโรงพยาบาล 

      น้ำดื่มทั้งหมด โรงพยาบาลสุรินทร์ และชมรมจิตอาสาสร้างสุขโรงพยาบาลสุรินทร์ ได้รับบริจาคจากประชาชน หน่วยงานรัฐ รวมทั้งภาคเอกชนตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2562 เป็นต้นมา และได้แจกจ่ายอย่างต่อเนื่องไปแล้วก่อนหน้านี้ แต่เนื่องจากมีผู้รับบริการรายใหม่ เข้ามานอนพักอยู่ทุกวัน โรงพยาบาลต้องการให้ประชาชนมีน้ำดื่มสะอาดไว้บริโภค โดยไม่เดือดร้อนช่วยลดรายจ่ายอีกทางหนึ่ง ซึ่งน้ำดื่มบรรจุขวดเหล่านี้ ได้มาจากการบริจาคจากประชาชนทุกภาคส่วน โรงพยาบาลจึงต้องรีบเร่งดำเนินการแจกจ่ายน้ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ป่วยตามความประสงค์ของผู้บริจาคต่อไป

 

 

***********************************************************************************************

ที่มา : https://www.facebook.com/srnhospital/